مالیات بر ارث حساب بانکی

مالیات بر ارث حساب بانکی از جمله مالیات‌های موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. مالیات‌ها به عنوان یکی از منابع درآمدی برای یک کشور در نظر گرفته می‌شوند. در قانون ایران، این منبع درآمدی به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم می‌شود. امروزه، مالیات بر ارث، به عنوان یکی از انواع مالیات‌های مستقیم، به اکثر اموال شخص فوت شده تعلق می‌گیرد و وراث موظف هستند در اسرع وقت، این مالیات را به دولت پرداخت کنند. قانون مالیات بر ارث حساب بانکی نیز برای وجوه موجود در حساب شخص فوت شده، درصدی را به عنوان مالیات بر ارث، در نظر گرفته است. این درصد، با توجه به طبقات وراث، متفاوت است.

از طرف دیگر، باید به این نکته مهم توجه داشت که مطابق قانون مالیات بر ارث حساب بانکی ، کلیه وجوه موجود در حساب‌های قرض الحسنه، حساب‌های جاری و همچنین صندوق امانات دولتی یا خصوصی، مشمول مالیات بر ارث حساب بانکی هستند.

همانطور که گفتیم، درصدی که متن قانون برای مالیات بر ارث حساب بانکی در نظر گرفته است، با توجه به طبقات وراث، متفاوت خواهد بود. علاوه بر طبقات وراث، تاریخ فوت شخص نیز بر میزان مالیات، موثر است. در ادامه، نکات مهم مربوط به مالیات بر ارث حساب بانکی را بیان می‌کنیم.

قانون مالیات‌های مستقیم

تا قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۴، پرداخت مالیات بر ارث حساب های بانکی ، تابع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ بود. نرخ مالیات بر ارث حساب بانکی در این قانون، در کنار مالیات بر ارث سایر اموال، محاسبه می‌شد. در حقیقت وراث موظف بودند علاوه بر مالیات بر ارث حساب بانکی ، مالیات بر سایر اموال را نیز پرداخت کنند.

امروزه، با وجود آنکه قانون مالیات‌های مستقیم جدید، بر مالیات بر ارث حساب بانکی متوفی حاکم است اما همچنان، نسبت به اموال اشخاصی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده‌اند، قانون مالیات سابق، حکمفرما خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

همانطور که گفتیم، قانون ذکر شده، هنوز برای اموال اشخاص فوت شده قبل از سال ۹۵ لازم الاجرا است. در این قانون، میزان مالیات بر ارث حساب بانکی ، تابع میزان سرمایه و همچنین طبقات مختلف وراث است. قانون گذار نیز با در نظر گرفتن این دو معیار، درصدهایی را برای مالیات فوق، در نظر گرفته است.

مالیات بر ارث حساب بانکی چقدر است ؟

با توجه به ارزش اموال شخص فوت شده، قانون گذار، درصد‌هایی را در متن قانون سابق تعیین کرده است. به عنوان مثال، قانون گذار معین کرده است که اگر ارزش کل اموال شخص فوت شده، ۴ میلیون تومان باشد، چند درصد از این ارزش، باید به دولت تعلق گیرد. بنابراین در متن قانون سابق، میزان مالیات بر ارث حساب بانکی ، با در نظر گرفتن ارزش تمام اموال، محاسبه می‌شود. در این قسمت، درصد مالیات بر ارث حساب بانکی متوفی را با توجه به اوصاف ذکر شده، بیان می‌کنیم.

ارزش ارث حساب بانکی تا سقف ۵ میلیون تومان

در صورتی که این ارزش، حداکثر به میزان ۵ میلیون تومان باشد، وراث طبقه اول، باید ۵ درصد از این مبلغ را به دولت پرداخت کنند. میزان این مالیات برای سایر طبقات وراث، به ترتیب ۱۵ درصد و ۳۵ درصد خواهد بود.

حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان

اگر ارزش کل سرمایه موجود در حساب بانکی متوفی، مقادیری بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد، مالیات بر ارث حساب بانکی چند درصد است؟ در این صورت نیز وراث طبقه اول موظف هستند به میزان ۱۵ درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارث، به مرجع صالح، بپردازند. همچنین نسبت به وراث طبقه دوم نیز، به میزان ۲۵ درصد مالیات بر ارث در نظر گرفته شده است. این میزان نسبت به وراث حاضر در طبقه سوم، ۴۵ درصد خواهد بود.

حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان

مالیات بر ارث حساب بانکی با در نظر گرفتن مبالغ اشاره شده، به میزان ۲۵ درصد محاسبه خواهد شد. البته این میزان، تنها نسبت به وراث حاضر در طبقه اول، تعیین شده است. برای هر یک از وراث طبقات دوم و سوم، درصدی جداگانه مشخص می‌شود که به ترتیب، ۳۵ درصد و ۵۵ درصد خواهد بود.

ارزش سرمایه، بیش از ۵۰ میلیون تومان

در شرایطی که متوفی سرمایه‌ای دارد و میزان ارزش این سرمایه نیز از ۵۰ میلیون تومان بیشتر است، مالیات بر ارث حساب بانکی ، برای وراث طبقه اول، ۳۵ درصد خواهد بود. وراث طبقات دوم و سوم نیز موظف هستند به ترتیب ۴۵ درصد و ۶۵ درصد از میزان سرمایه را به عنوان مالیات بر ارث، به دولت پرداخت کنند.

ضروری است وراث، به این نکته مهم توجه کنند که مطابق متن قانون سابق، این مالیات، تنها نسبت به ۲۰ درصد از سرمایه شخص فوت شده، اعمال می‌شود و در نتیجه ۸۰ درصد باقیمانده از این سرمایه، مشمول معافیت مالیات ارث خواهد بود.

درصد مالیات بر ارث حساب بانکی

اصلاح قانون مالیات مستقیم در سال ۱۳۹۴

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات مستقیم (اصلاحی سال ۹۴)، قانون جدید برای اموال اشخاصی لازم الاجرا است که بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده باشند. بنابراین قانون مالیات بر ارث حساب بانکی برای متوفیان سال‌های ۹۵ به بعد، قانون اصلاح شده در سال ۹۴ است. حال سوال اصلی این است که با توجه به این قانون، مالیات بر ارث حساب بانکی چند درصد است؟

نحوه محاسبه مالیات بر ارث حساب بانکی

پس از اصلاح قانون مالیات‌ها، در نحوه محاسبه مالیات بر ارث حساب بانکی ، تغییراتی به وجود آمد. مالیات بر ارث حساب بانکی ، بر اساس قانون قدیم، با توجه به ارزش کل اموال، محاسبه می‌شود در حالی که قانون گذار در قانون جدید، درصد مشخصی را برای مالیات بر ارث حساب بانکی در نظر گرفته است. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که قانون گذار، رویکرد نوعی را در تعیین میزان مالیات در نظر گرفته است، به این دلیل که میزان مالیات بر ارث حساب های بانکی نسبت به سایر اموال، متفاوت است. در ادامه، درصد مالیات بر ارث را برای هر یک از طبقات وراث، ذکر خواهیم کرد.

وراث طبقه اول

فرض کنید مورث، دو آپارتمان مسکونی و البته مقداری سرمایه در حساب بانکی دارد. میزان ارزش این دو آپارتمان، مبلغ ۲ میلیارد تومان است و همچنین در حساب بانکی نیز، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد. در این صورت، با توجه به قانون جدید، مالیات بر ارث حساب بانکی چقدر است ؟

در پاسخ به سوال ذکر شده، نسبت به وراث طبقه اول، می‌توان چنین گفت که قانون گذار، میزان ۳ درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارث حساب های بانکی در نظر گرفته است. بنابراین بدون توجه به میزان ارزش آپارتمان‌ها، وراث موظف هستند به میزان ۳ درصد از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان مالیات بر ارث حساب های بانکی ، به سازمان امور مالیاتی، پرداخت کنند.

وراث طبقه دوم

در صورتی که وراث طبقه دوم شخص متوفی، قصد داشته باشند مالیات بر ارث حساب بانکی را پرداخت کنند، پرداخت ۶ درصد از این وجوه توسط ایشان، الزامی است. با توجه به مثال قبل، وراث طبقه دوم باید ۶ درصد از ۱۰۰ میلیون تومان را به اداره مالیات پرداخت کنند.

وراث طبقه سوم

نرخ مالیات بر ارث حساب بانکی برای وراث طبقه سوم، ۱۲ درصد است. بنابراین در صورتی که هیچ یک از وراث در طبقات اول یا دوم حضور نداشته باشند، مسئولیت پرداخت مالیات بر ارث حساب بانکی به میزان ۱۲ درصد، به عهده وراث طبقه سوم خواهد بود.

پیشنهاد ما

یکی از انواع خدماتی که تیم حقوقی دادآزما به کاربران خود ارائه می‌دهد، مشاوره حقوقی تلفنی است. برای استفاده از این خدمات، می‌توانید بر روی لینک قبل بزنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *