مطالب توسط سید علیرضا زارع مویدی

انحصار وراثت خلاف واقع ؛ ابزاری موثر در ایجاد دردسر و اقامه دعوای کیفری!

انحصار وراثت خلاف واقع یک اقدام غیر قانونی است که توسط ورثه شخص فوت شده انجام خواهد شد. قانون گذار ایران، مخالفت شدید خود را با این جرم اعلام کرده و برای اشخاص خاطی، مجازات تعیین کرده است.