مطالب توسط سید علیرضا زارع مویدی

ابطال تقسیم نامه زمین ؛ بررسی راه‌های قانونی و قطعی برای بهم زدن عقد تقسیم!

ابطال تقسیم نامه زمین یکی از راه‌های قانونی برای تقسیم مجدد زمین شخص فوت شده است. با استفاده از این روش‌های قانونی، عقد تنظیم شده، اعتبار خود را از دست می‌دهد.

تقسیم ارث محجور ؛ بررسی مصادیق محجورین از دیدگاه قوانین ایران و فروض مختلف تقسیم اموال!

تقسیم ارث محجور یک مبحث بسیار مهم است که به شیوه تقسیم اموال شخص محجور ارتباط دارد. در مطلب امروز، این موضوع کاربردی را بررسی می‌کنیم.