مطالب توسط سید علیرضا زارع مویدی

مبایعه نامه فروش سهم الارث ؛ راهی مناسب برای انتقال سهم الارث با دریافت عِوَض!

مبایعه نامه فروش سهم الارث در دسته انواع عقود معین قرار می‌گیرد. در قانون مدنی و سایر قوانین، به شرایط و احکام مربوط به این قرارداد، اشاره شده است. مطلب امروز به این عقد اختصاص دارد. حتما آن را مطالعه کنید.

فروش سهم الارث ؛ بررسی فروش سهم الارث بدون اجازه و رضایت سایر ورثه و قبل یا بعد از انحصار وراثت!

فروش سهم الارث اقدام مهمی است که توسط ورثه شخص فوت شده انجام خواهد شد. این اقدام، ممکن است قبل یا بعد از تقسیم اموال محقق شود.