تقسیم نامه زمین کشاورزی

تقسیم نامه زمین کشاورزی یکی از متون قانونی زیر مجموعه تقسیم نامه زمین است که به زمین کشاورزی شخص فوت شده اختصاص دارد. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که ورثه می‌توانند اموال متوفی را بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت، بین خود تقسیم کنند. همچنین امکان پرداخت مالیات بر ارث زمین کشاورزی و تنظیم ورقه تقسیم به صورت جداگانه نیز وجود دارد. بنابراین اگر به عنوان یکی از ورثه، قصد تقسیم زمین کشاورزی را دارید، حتما مطلب امروز را مطالعه کنید.

نمونه فرم تقسیم نامه زمین کشاورزی

تنظیم سند اشاره شده، راه مناسبی برای دستیابی به سهم قانونی است. در حقیقت نوشتن تقسیم نامه زمین کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر عقد صلح انجام می‌شود. این شرایط و احکام نیز در متن قانون مدنی بیان شده‌اند که در ادامه همین مبحث، آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

همچنین توجه داشته باشید که علاوه بر شرایط تعیین شده در خصوص عقد صلح، احکام کلی حاکم بر قراردادها نیز باید مورد توجه قرار گیرند. این دسته از نکات و بسیاری از نکاتی که در متن قوانین بیان شده‌اند، آمره هستند و به دلیل ارتباط با نظم عمومی، ورثه نمی‌توانند بر خلاف آن‌ها با یکدیگر به توافق برسند.

ویژگی‌های نمونه فرم تقسیم نامه زمین کشاورزی

تقسیم نامه زمین کشاورزی نیز مانند سایر عقود، ویژگی‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. این دو ویژگی به شرح زیر هستند:

 1. معین بودن
 2. لازم بودن

معین بودن

منظور از معین بودن یک عقد، بیان شرایط و نکات حاکم بر عقد، در متن قوانین است. در حقیقت عقود ممکن است به دو صورت تنظیم شوند:

 1. وجود متن قانون و توافق اشخاص
 2. عدم وجود متن قانون و تنظیم عقد با توجه به توافق اشخاص

مشاهده می‌کنیم که در عقود معین نیز توافقات موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی وجود دارد اما این توافقات، نباید مخالف با قوائد آمره و نظم عمومی باشند. بنابراین بسیاری از اوقات، توجه به متن قانون نسبت به توافقات، اهمیت بیشتری دارد.

لازم بودن

در ماده ۱۸۵ و ۷۶۰ قانون مدنی، به مفهوم عقد لازم و همچنین لازم بودن عقد صلح اشاره شده است. به طور کلی منظور از لازم بودن یک عقد، عدم امکان بهم زدن آن است. به عبارت دیگر در صورتی که اختیارات قانونی برای فسخ عقد وجود نداشته باشند یا طرفین نسبت به بهم زدن عقد، با یکدیگر به توافق نرسند، امکان از بین رفتن این دسته از عقود، وجود نخواهد داشت. بنابراین نوشتن تقسیم نامه زمین کشاورزی ، این اطمینان را به ورثه می‌دهد که به راحتی در سهم قانونی خود تصرف کنند و در نتیجه وراث یا اشخاص ثالث نمی‌توانند به هر دلیلی، برای بهم زدن مصالحه اقدام کنند.

نکات حاکم بر نحوه تنظیم تقسیم نامه زمین کشاورزی

نکات مربوط به نمونه فرم تقسیم نامه زمین کشاورزی را در دو دسته بررسی می‌کنیم:

 1. شرایط اساسی
 2. شرایط اختصاصی

موارد بالا به ترتیب بررسی می‌شوند.

شرایط اساسی ناظر بر نحوه نوشتن تقسیم نامه زمین کشاورزی

شرایط اساسی صحت عقود در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده‌اند. مطابق این ماده: «برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

 1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
 2. اهلیت موضوع
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
 4. مشروعیت جهت معامله»

هر یک از موارد اشاره شده را به صورت کلی بررسی می‌کنیم.

نحوه تنظیم تقسیم نامه زمین کشاورزی

قصد

منظور از قصد، تمایل واقعی برای تنظیم نمونه فرم تقسیم نامه زمین کشاورزی است. قراردادی که بدون قصد انشا تنظیم شود، به دلیل فقدان قصد، باطل است. ماده ۱۹۱ نیز به اهمیت وجود قصد انشا در عقود اشاره می‌کند. مطابق این ماده: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» بنابراین نوشتن تقسیم نامه زمین کشاورزی در زمان مستی، بیهوشی یا در خواب، به دلیل فقدان قصد باطل است. (مفاد ماده ۱۹۵)

رضا

در زمان تنظیم ورقه تقسیم، کلیه ورثه باید رضایت به تنظیم داشته باشند. در غیر این صورت، عقد تنظیم شده به دلیل فقدان رضایت، باطل خواهد بود. البته امضای عقد، به معنای رضایت وارث است مشروط بر آنکه ناشی از اکراه یا اشتباه موضوع ماده ۱۹۹ قانون مدنی نباشد.

اهلیت

به اهلیت تمتع و استیفا در مواد ۹۵۶ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره شده است.

 1. منظور از اهلیت تمتع، شایستگی شخص برای دارا شدن حقوق است. هر یک از انسان‌ها، از زمان تولد تا زمان مرگ، این اهلیت را دارند.
 2. منظور از اهلیت استیفا، شایستگی شخص برای تصرف در حقوق و اموال است. با در نظر گرفتن ماده ۲۱۰، برای تنظیم عقد، باید اهلیت استیفا وجود داشته باشد. ماده ۲۱۱ نیز معیار شناسایی این اهلیت را عقل، بلوغ و رشادت دانسته است. بنابراین هنگام تنظیم عقد، همه وراث، باید اهلیت استیفا داشته باشند. در غیر این صورت و در فرض حضور محجور در میان ورثه، تقسیم زمین کشاورزی توسط دادگاه انجام می‌شود.

موضوع معین

موضوع نمونه تقسیم نامه زمین کشاورزی باید مشخص باشد. در فرضی که مورث، چند زمین کشاورزی دارد، ورثه باید به این نکته اشاره کنند که قصد تقسیم کدام یک از زمین‌ها را دارند. بنابراین مبهم گذاشتن این مساله در هنگام تنظیم عقد، به بطلان آن منجر می‌شود.

مشروعیت جهت

با در نظر گرفتن هدف تنظیم نمونه تقسیم نامه زمین کشاورزی ، به نظر می‌رسد این شرط قانونی در خصوص عقد موضوع این نوشتار، در اکثر اوقات رعایت می‌شود.

شرایط اختصاصی ناظر بر نحوه تنظیم تقسیم نامه زمین کشاورزی

در این قسمت از مطلب خود، شرایطی که به نمونه فرم تقسیم نامه زمین کشاورزی اختصاص دارند را بررسی می‌کنیم.

اشتباه

مطابق ماده ۷۶۲ قانون مدنی: «اگر در دو طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شود، آن صلح، باطل خواهد بود.»

تصور کنید ورثه قصد تنظیم عقد را دارند. آن‌ها به اشتباه، شخص ثالثی را به عنوان وارث در متن تقسیم نامه ذکر می‌کنند و حتی سهمی از زمین را نیز به او ارائه می‌دهند. بعد از مدتی مشخص می‌شود که او اصلا وارث نیست. در این صورت می‌توان گفت که متن تقسیم نامه به دلیل اشتباه در شخص، باطل است. این مورد در جایی که اشتباه در موضوع مصالحه محقق می‌شود نیز کاربرد دارد، مانند زمانی که وراث گمان می‌کنند بخشی از زمین، با ارزش‌تر است.

اکراه

هر گونه تهدید و اجبار به نوشتن عقد به طوری که قصد شخص امضا کننده را مخدوش کند، غیر قانونی است. در چنین شرایطی عقد تنظیم شده بین طرفین، به دلیل مخدوش بودن قصد، غیر نافذ و نفوذ آن، وابسته به اعلام رضایت شخص موضوع اکراه است. توجه داشته باشید که اکراه زمانی محقق می‌شود که شخص تهدید کننده، قدرت انجام موضوع تهدید را داشته باشد. علاوه بر این، شخص موضوع اکراه باید از دفع تهدید، عاجز باشد.

البته این تهدید، باید اشخاص متعارفی که در شرایط شخص موضوع تهدید قرار دارند را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که تهدید، تنها طرف عقد را تحت تاثیر قرار دهد، نمی‌توان برای آن، عنوان اکراه را در نظر گرفت.

تدلیس

منظور از تدلیس، فریب دادن است. در بسیاری از اوقات مشاهده می‌کنیم که طرف‌های ورقه تقسیم، سایر ورثه را فریب می‌دهند. این دسته از اشخاص نیز با حسن نیت، عقد تنظیم شده را امضا می‌کنند. به عنوان مثال ممکن است ورثه ادعا کنند که قسمتی از زمین، ارزش بیشتری دارد، در حالی که می‌دانند این مساله حقیقت ندارد. در صورت تحقق تدلیس، شخص فریب خورده می‌تواند برای فسخ عقد اقدام کند.

پیشنهاد ما

برای دانلود نمونه تقسیم نامه زمین کشاورزی می‌توانید بر روی عکس زیر بزنید. همچنین تیم متخصص دادازما آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شما هستند. این تیم تخصصی با آگاهی از قوانین حاکم بر ارث و وصیت، می‌توانند شما را راهنمایی کنند و راهکارهای حقوقی را به شما ارائه دهند. برای بهره مندی از این خدمات بر روی مشاوره حقوقی تلفنی بزنید. علاوه بر این، شما می‌توانید تنظیم اختصاصی تقسیم نامه زمین کشاورزی خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست، بر روی تنظیم اوراق قضایی بزنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *