مالیات بر ارث زمین کشاورزی

مالیات بر ارث زمین کشاورزی را زمانی از وراث دریافت می‌کنند که مورث آن‌ها، فوت کرده باشد و در نتیجه قصد تقسیم یا انتقال اموال را داشته باشند. در حال حاضر، این نوع مالیات، با در نظر گرفتن ارزش معاملاتی زمین کشاورزی، از وراث، مطالبه می‌شود. همچنین دولت، برای تعیین میزان مالیات بر ارث اراضی، به معیارهایی همچون تاریخ فوت و طبقات وراث، توجه می‌کند.  علاوه بر این، مجموعه قوانینی که نسبت به مالیات بر ارث ماشین یا مالیات بر ارث آپارتمان حاکم است، در خصوص مالیات بر ارث زمین های کشاورزی نیز جاری است. بنابراین نحوه محاسبه این مالیات، در قانون مالیات‌های مستقیم، مورد اشاره قرار گرفته‌ است.

تعیین ارزش معاملاتی زمین کشاورزی!

در ابتدای بحث، لازم است به این نکته اشاره کنیم که در واقع میزان مالیاتی که از وراث دریافت می‌شود، با توجه به ارزش معاملاتی اموال شخص فوت شده خواهد بود. همچنین کمیسیون تقویم، مسئولیت محاسبه ارزش معاملاتی زمین کشاورزی را به عهده دارد. اعضای این کمیسیون، ۵ نفر هستند که از سازمان‌ها و ادارات گوناگون همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، نماینده شورای شهر و… دعوت می‌شوند.

این افراد، سالانه، ارزش معاملاتی که به اموال تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کنند. البته این ارزش، به تفکیک عرصه و اعیان، تعیین خواهد شد و حتی ممکن است نسبت به قیمتی که در بازار معین می‌شود، کمتر باشد. بنابراین مالیات بر ارث اراضی کشاورزی ، با توجه به ارزشی که توسط این کمیسیون مشخص می‌شود، محاسبه خواهد شد و در نتیجه معیار، ارزش تعیین شده توسط وراث یا سایر اشخاص، نخواهد بود.

قوانین و نحوه محاسبه مالیات بر ارث زمین کشاورزی !

همانطور که بیان کردیم، قانون گذار، نحوه محاسبه مالیات بر ارث اراضی را در متن قانون، مشخص کرده است. در حقیقت میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی با توجه به درصدهای خاصی محاسبه می‌شود که در متن قوانین مالیاتی وجود دارد. اما منظور از قوانین مالیاتی چیست؟ کدام یک از قوانین، در خصوص مالیات بر ارث اراضی کشاورزی ، تعیین تکلیف کرده‌اند؟

اشاره کردیم که قانون مالیات‌های مستقیم ایران، شامل مجموعه‌ای از مواد است که میزان مالیات بر ارث اراضی و همچنین سایر مالیات‌های مربوط به اموال، اشخاص و… را تعیین کرده است. در حال حاضر، دو قانون برای محاسبه مالیات بر ارث زمین های کشاورزی وجود دارد:

 1. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
 2. قانون مالیات‌های مستقیم ( اصلاح شده در سال ۱۳۹۴)

قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶، برای وراثی لازم الاجرا است که مورث آن‌ها، قبل از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد. بنابراین هیچ یک از این وراث، نمی‌توانند به مفاد قانون اصلاح شده استناد کنند.  به همین ترتیب نیز، قانون اصلاح شده، نسبت به اموال متوفیانی که بعد از تاریخ مذکور، فوت کرده‌اند، قابل استناد است. ویژگی هر یک از این قوانین را در ادامه بیان می‌کنیم.

ویژگی‌های قانون مالیات سال ۱۳۶۶!

نحوه محاسبه مالیات بر ارث زمین کشاورزی ، با توجه به قانون حاکم، متفاوت است. معیاری که توسط قانون گذار، در قانون سال ۱۳۶۶ در نظر گرفته شده است، معیاری کلی است. در حقیقت در این قانون، درصد مشخصی تحت عنوان مالیات بر ارث اراضی کشاورزی وجود ندارد و در نتیجه میزان این مالیات، با توجه به ارزش همه اموال، محاسبه خواهد شد، به عنوان مثال در صورتی که شخصی دو قطعه زمین کشاورزی داشته باشد که هر کدام، ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشند و همچنین ارزش سایر اموال باقیمانده از او نیز، ۵۰۰ میلیون تومان باشد، دولت، مالیات را با در نظر گرفتن ارزش همه اموال (۶۰۰ میلیون تومان) محاسبه می‌کند. بنابراین میزان مالیات، با توجه به درصدهای تعیین شده، مشخص خواهد شد و وراث، موظف هستند مالیات تمام اموال را در زمانی واحد، به دولت پرداخت کنند.

میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی

ویژگی‌های قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴!

در قانون اصلاح شده، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصد خاصی تعیین شده است. نتیجه منطقی این اقدام چنین است که ضرورتی به پرداخت مالیات بر اموال، در زمانی واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، وراث می‌توانند پرداخت مالیات را تا زمانی که قصد انتقال یا تقسیم مال را دارند، به تعویق بیندازند. البته تاخیر در پرداخت مالیات، ممکن است آثاری را به همراه داشته باشد که در مبحث جریمه مالیات بر ارث، به آن‌ها اشاره کردیم.

به عنوان مثال اگر فرض را بر این بگیریم که شخص، علاوه بر دو زمین کشاورزی، جواهراتی دارد که در یکی از موسسات، محفوظ است، مالیات بر ارث زمین های کشاورزی ، به صورت جدا از جواهرات، محاسبه خواهد شد. بنابراین اگر قیمت تعیین شده برای زمین‌ها، ۶۰۰ میلیون تومان باشد و همچنین ارزش جواهرات نیز، ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شود، وراث موظف هستند با توجه به درصد تعیین شده برای زمین کشاورزی و همچنین ارزش مربوط به آن، مالیات بر ارث را پرداخت کنند.

در ادامه درصدهای موجود در هر یک از قوانین را با توجه به ارزش اموال و همچنین طبقات وراث، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

درصدهای تعیین شده در متن قانون سابق!

درصدهایی که توسط قانون گذار، برای تمام اموال شخص متوفی، در نظر گرفته شده است، با توجه به طبقات وراث، به شرح زیر خواهد بود.

مالیات بر ارث زمین کشاورزی و طبقه اول وراث

 1. ارزش اموال، حداکثر ۵ میلیون تومان است: ۵ درصد
 2. ارزش اموال، از ۵ میلیون تومان الی ۲۰ میلیون تومان است: ۱۵ درصد
 3. ارزش اموال، از ۲۰ میلیون تومان الی ۵۰ میلیون تومان است: ۲۵ درصد
 4. ارزش اموال، بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است: ۳۵ درصد

مالیات بر ارث زمین کشاورزی و طبقه دوم وراث

 1. حداکثر ارزش اموال، ۵ میلیون تومان است: ۱۵ درصد
 2. ارزشی که برای اموال تعیین شده است، حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان است: ۲۵ درصد
 3. ارزش مشخص شده توسط قانون گذار، حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان است: ۳۵ درصد
 4. اموال، ارزشی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان دارند: ۴۵ درصد

مالیات بر ارث زمین کشاورزی و طبقه سوم وراث

 1. در صورتی که اموال، حداکثر ۵ میلیون تومان ارزش داشته باشند: ۳۵ درصد
 2. ارزش اموال، بین ۵ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان باشد: ۴۵ درصد
 3. ارزش تعیین شده، مبلغی بین ۲۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان باشد: ۵۵ درصد
 4. برای اموالی که بیش از ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند: ۶۵ درصد

درصدهای تعیین شده در متن قانون اصلاح شده!

همانطور که گفتیم، در متن قانون اصلاح شده، درصد مشخصی برای محاسبه میزان مالیات بر ارث اراضی، وجود دارد. بنابراین در پاسخ به این سوال که میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی چقدر است ، درصدهایی را بیان خواهیم کرد:

 1. طبقه اول وراث موظف هستند به میزان ۷/۵ درصد از ارزش زمین کشاورزی را به عنوان مالیات بر ارث، به دولت پرداخت کنند.
 2. در صورتی که زمین کشاورزی، به عنوان ارث، به وراث طبقه دوم برسد، این دسته از وراث مکلف هستند که ۱۵ درصد از ارزش معاملاتی آن را به عنوان مالیات، به مرجع صالح، تقدیم کنند.
 3. همچنین اگر وراث طبقه سوم از اموال شخص فوت شده سهم ببرند، ۳۰ درصد از ارزش معاملاتی، به عنوان مالیات بر ارث زمین های کشاورزی ، از ایشان دریافت خواهد شد.

اسناد زیر مناسب شما هستند.

در انتهای این مطلب، به اسنادی اشاره می‌کنیم که توسط بسیاری از وراث تنظیم می‌شوند. در واقع این اسناد، پر کاربردترین اسناد حقوقی در زمینه ارث هستند.

سند مناسب برای تقسیم اموال قبل از فوت

با استفاده از سند زیر، می‌توانید قبل از فوت خود، اموال را به وراث یا سایر اشخاص انتقال دهید. برای دریافت این سند، بر روی عکس زیر بزنید.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

تقسیم اموال بعد از فوت

اگر مالیات بر ارث اموال و سایر دیون را پرداخت کرده‌اید، با استفاده از عقد زیر، می‌توانید به راحتی اموال متوفی را بین خود تقسیم کنید. برای استفاده از این عقد، بر روی عکس زیر بزنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

انتقال سهم الارث

اگر تصمیم دارید سهم الارث خود را به سایر اشخاص انتقال دهید، می‌توانید از سند زیر استفاده کنید.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *