مالیات بر ارث ماشین

مالیات بر ارث ماشین یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که با توجه به متن قانون، تعیین می‌شود. ممکن است شخصی در زمان حیات خود، اموالی داشته باشد که آن اموال، ارزش معاملاتی و مبادلاتی در بازار دارند. یکی از این اموال، اتومبیل‌های شخصی هستند که مالکیت آن‌ها، بعد از فوت، به وراث، منتقل می‌شود. البته بعد از فوت، در صورتی که دیونی از شخص فوت شده باقی بماند، ابتدا توسط وراث پرداخت خواهد شد و سپس مالکیت، مستقر می‌شود. مالیات بر ارث ماشین نیز یکی از دیون شخص فوت شده است که ضروری است وراث، در هنگام انتقال اتومبیل، آن را به دولت، پرداخت کنند.

مالیات بر ارث ماشین و قوانین

در حال حاضر، دو قانون وجود دارند و هر دو قانون نیز لازم الاجرا هستند. یکی از این قوانین، قانون مالیات‌های مستقیم سابق است که در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی، به تصویب رسید. دومین قانون نیز، مواد اصلاح شده از همین قانون است که تصویب اصلاحات آن، در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی، انجام شده است. هر یک از این قوانین، برای برخی از وراث شخص فوت شده، کاربرد دارند و نمی‌توان آثار هر کدام را نسبت به اموال تمام اشخاصی که فوت کرده‌اند، حاکم کرد.

قانون اول مربوط به مالیات بر ارث ماشین

قانونی که در سال ۱۳۶۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شیوه محاسبه مالیات بر ارث اتومبیل را با در نظر گرفتن دو معیار ارزش مال و همچنین طبقات وراث، تعیین کرده بود. در این قانون، حداقل و حداکثر ارزش اموال، مشخص شده بود و میزان مالیات هر طبقه از وراث نیز با در نظر گرفتن این مبالغ، محاسبه و دریافت می‌شد. اما چه کسانی در حال حاضر، مشمول قانون نخست هستند؟ آیا برای پرداخت مالیات بر ارث اتومبیل ، همچنان باید به این قانون استناد کرد؟ آیا می‌توانیم علاوه بر این قانون، از اصلاحات سال ۱۳۹۴ برای محاسبه میزان مالیات بر ارث ماشین ، استفاده کنیم؟

پاسخ این است که اساسا قانون سابق، تنها برای اموال اشخاصی کاربرد دارد که قبل از سال ۱۳۹۵ فوت کرده‌اند. بنابراین وراث اشخاص فوت شده بعد از این تاریخ، نمی‌توانند به قانون سابق، استناد کنند. به همین ترتیب، وراث مشمول قانون سابق نیز نمی‌توانند برای محاسبه میزان مالیات بر ارث اتومبیل ، از متن اصلاحات قانون، استفاده کنند.

قانون دوم مرتبط با مالیات بر ارث ماشین

دانستیم که اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۹۴ تنها برای وراثی کاربرد دارد که مورث آن‌ها بعد از تاریخ ۱/۱/۹۵ فوت کرده‌اند. حال ممکن است این سوال مطرح شود که میزان مالیات بر ارث ماشین چقدر است ؟ آیا اصلاحات قانون، شیوه تازه‌ای را برای پرداخت مالیات، در نظر گرفته است؟

بدیهی است قانون گذار، روش دیگری را برای هر یک از طبقات وراث، تعیین کرده است. به عبارت دیگر، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصدی تعیین شده است و وراث نیز موظف هستند میزان مالیات را با توجه به ارزش معاملاتی اموال، به سازمان مالیات پرداخت کنند. در واقع رویه‌ای که در متن این قانون، در نظر گرفته می‌شود، بر خلاف قانون سابق است. مطابق قانون سابق، وراث موظف هستند علاوه بر مالیات بر ارث اتومبیل ، مالیات بر ارث سایر اموال را نیز در همان زمان، به سازمان امور مالیاتی، پرداخت کنند. بنابراین امکان پرداخت جداگانه مالیات بر ارث ماشین وجود ندارد و میزان مالیات نیز با در نظر گرفتن ارزش کل اموال متوفی، محاسبه می‌شود. این در حالی است که مطابق اصلاحات این قانون، میزان مالیات، با توجه به ارزش مال مورد نظر، تعیین می‌شود و ارزش سایر اموال، تاثیری در میزان مالیات، نخواهد داشت.

ساده‌تر بگوییم؟!

برای ساده شدن فهم مطلب، کافی است به این مثال، توجه کنید: فردی در سال ۱۳۹۳ فوت می‌کند و در نتیجه از او اموالی باقی می‌ماند. بعد از سال‌ها، وراث قصد دارند برای تقسیم ماترک متوفی اقدام کنند. آن‌ها برای دریافت گواهی و اسناد لازم، ابتدا اقدامات مربوط به پرداخت مالیات را به انجام می‌رسانند. فرض را بر این می‌گیریم که شخص فوت شده، دو خانه و سه وسیله نقلیه دارد که ارزش تمام آن‌ها، ۳ میلیارد تومان است. با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم سابق، در صورتی که وراث، تصمیم به پرداخت مالیات بر ارث ماشین داشته باشند، نمی‌توانند تنها این مالیات را پرداخت کنند. به عبارت دیگر، ارزش سایر اموال نیز همراه با اتومبیل، محاسبه می‌شود و در پایان درصدی از ارزش اموال، به عنوان مالیات بر ارث، از وراث، دریافت خواهد شد.

حال تصور کنید وارثی بخواهد مالیات بر ارث اتومبیل مورث را پرداخت کند. مورث، در سال ۱۳۹۶ فوت کرده است و در نتیجه مشمول اصلاحات جدید قانون مالیات‌ها است. در صورتی که وارث، برای پرداخت این مالیات، به نهاد صالح مراجعه کند، این نهاد، با در نظر گرفتن درصدی که برای اتومبیل تعیین شده است، میزان مالیات را محاسبه خواهد کرد. سپس وارث، صرفا مالیات بر ارث اتومبیل را پرداخت می‌کند و دیگر نیازی به پرداخت مالیات سایر اموال، همزمان با این مالیات، وجود نخواهد داشت.

مالیات بر ارث ماشین چقدر است

درصد مالیات بر ارث ماشین چقدر است ؟

هر یک از قوانین مطرح شده، درصدهای خاصی را برای مالیات بر ارث، در نظر گرفته‌اند. این قوانین را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

درصدهای مالیاتی بر اساس قانون سابق!

میزان مالیات بر ارث ماشین با توجه به ارزش اتومبیل و سایر اموال، تعیین می‌شود. درصدی که برای هر یک از طبقات وراث در نظر گرفته شده است به شرح زیر هستند.

طبقه اول وراث

ممکن است ارزش کل اموال شخص فوت شده، از صفر تا ۵ میلیون تومان باشد. در این صورت، وراث طبقه اول موظف هستند میزان ۵ درصد از ارزش کل اموال را به عنوان مالیات بر ارث، به دولت پرداخت کنند. همچنین در خصوص اموالی که بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان ارزش دارند، مالیاتی بالغ بر ۱۵ درصد از ارزش اموال، از وراث، مطالبه خواهد شد. از طرفی دیگر، اگر میزان ارزش اموال باقیمانده از متوفی، بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد، میزان ۲۵ درصد از این ارزش، به دولت تعلق دارد. در خصوص ارزش بالاتر از ۵۰ میلیون تومان نیز وراث موظف به پرداخت ۳۵ درصد از آن ارزش، خواهند بود.

طبقه دوم وراث

قانون گذار برای طبقه دوم وراث نیز درصدهایی را تعیین کرده است اما میزان درصدهای تعیین شده، با درصدهای طبقه اول تفاوت دارد، هر چند این ارزش‌ها بین هر سه طبقه، مشترک است. در حقیقت اگر میزان ارزش اموال شخص فوت شده، حداکثر ۵ میلیون تومان باشد، میزان مالیاتی که به این دسته از وراث تعلق می‌گیرد، ۱۵ درصد خواهد بود. همچنین در صورتی که این میزان، بین مبالغ ۵ میلیون تومان الی ۲۰ میلیون تومان باشد، وراث طبقه دوم، وظیفه دارند ۲۵ درصد را به دولت پرداخت کنند. ارزش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیز درصدی جداگانه دارد. برای این طبقه و این ارزش، ۳۵ درصد تعیین شده است. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که برای اموال با ارزش بالغ بر ۵۰ میلیون تومان، میزان ۴۵ درصد مالیات بر ارث تعیین شده است.

طبقه سوم وراث

میزان مالیات تعیین شده توسط قانون گذار برای وراث طبقه سوم، به شرح زیر هستند:

  1. ارزش اموال تا سقف ۵ میلیون تومان: ۳۵ درصد
  2. ارزش اموال بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان: ۴۵ درصد
  3. ارزش اموال از ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان: ۵۵ درصد
  4. ارزش اموال بالغ بر ۵۰ میلیون تومان: ۶۵ درصد

درصد مالیات بر ارث ماشین بر اساس اصلاحات!

چنانچه بیان کردیم، قانون گذار در متن اصلاحات، برای هر یک از اموال شخص فوت شده به صورت مجزا، درصدی را به عنوان مالیات بر ارث، در نظر گرفته است. در ادامه، درصد مالیات بر ارث ماشین را با توجه به این اصلاحات، ذکر می‌کنیم:

  1. وراثی که در طبقه اول حضور دارند، موظف هستند به میزان ۲ درصد از ارزش ماشین را به عنوان مالیات، به مرجع صالح، پرداخت کنند.
  2. به ورثه حاضر در طبقه دوم نیز، میزان ۴ درصد مالیات تعلق می‌گیرد. این مالیات، با توجه به بهای اتومبیل، محاسبه خواهد شد.
  3. وراث طبقه سوم نیز موظف هستند به میزان ۸ درصد از ارزش ماشین را به دولت پرداخت کنند.

پیشنهاد ما

اسنادی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، توسط وکیل مالیات بر ارث تیم حقوقی ما تنظیم گردیده‌اند. این اسناد به شما کمک می‌کنند تا بتوانید اموال متوفی را قبل از وفات بین خود تقسیم یا بعد از پرداخت مالیات، نسبت به تقسیم یا انتقال اموال اقدام کنید. با مطالعه توضیحات زیر، می‌توانید آنچه نیاز دارید را تهیه کنید.

تقسیم اموال قبل از وفات

با زدن بر روی عکس زیر، عقد مناسب برای تقسیم ارث قبل از فوت را دریافت کنید.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

تقسیم اموال بعد از پرداخت مالیات

اگر مالیات را پرداخت کرده‌اید و اکنون قصد دارید برای تقسیم اموال بین وراث اقدام کنید، عقد زیر مناسب شما است. می‌توانید بر روی عکس زیر بزنید و آن را دریافت کنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

انتقال سهم به دیگران

اگر تصمیم دارید سهم متعلق به خود را به اشخاص دیگری همچون سایر وراث انتقال دهید، می‌توانید از عقد زیر استفاده کنید.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *