مالیات بر ارث آپارتمان

مالیات بر ارث آپارتمان از جمله دیون شخص فوت شده است که از اموال او جدا می‌شود و به سازمان مالیات، پرداخت خواهد شد. بعد از فوت شخص، ممکن است وراث بخواهند اموال باقیمانده را بین خود تقسیم کنند یا آن‌ها را به سایر اشخاص انتقال دهند. به عنوان مثال اگر وراث بخواهند آپارتمان شخص فوت شده را به شخص دیگری منتقل کنند، لازمه انتقال رسمی این مال ، پرداخت مالیات بر ارث آپارتمان است. به عبارت دیگر در صورتی که مالیات بر ارث آپارتمان پرداخت نشود، امکان انتقال رسمی در دفترخانه ثبت اسناد و املاک، وجود نخواهد داشت.

بنابراین ضروری است که وراث، با توجه به متن قانون، میزان مالیات را محاسبه کرده و سپس برای پرداخت آن، به سازمان مالیات مراجعه کنند. اما سوالی که ممکن است برای بسیاری از وراث به وجود آید، این است که کدام قانون، تعیین کننده میزان مالیات بر ارث آپارتمان است؟ آیا همه وراث باید با توجه به متن قانونی واحد، مالیات را پرداخت کنند یا قوانین متعددی در این خصوص، وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات را در ادامه همین متن، بیان می‌کنیم.

قوانین مالیاتی!

معیار محاسبه مالیات بر ارث آپارتمان ، متن قانون مالیات‌های مستقیم است. در این قانون، درصدهایی برای هر یک از طبقات وراث، پیش بینی شده است و ضروری است که مالیات‌ها، با توجه به درصدهای تعیین شده، پرداخت شود. البته وراث باید توجه داشته باشند که قانون گذار در سال‌های اخیر، تغییراتی را در متن قانون مالیات مستقیم، ایجاد کرده است. این تغییرات، تحت عنوان اصلاحات قانون مالیات‌ها، در سال ۱۳۹۴ انجام شده است و مقررات آن، نسبت به اموال برخی از متوفیان، حاکم خواهد بود.

قانون مالیات سابق

اموال مربوط به همه اشخاصی که قبل از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده‌اند، مشمول قانون مالیات سابق هستند. در نتیجه وراث اشخاص مذکور، نمی‌توانند میزان مالیات بر ارث آپارتمان را با توجه به متن قانون اصلاح شده، محاسبه کنند. همچنین با در نظر گرفتن این قانون، وراث نه تنها موظف هستند مالیات بر ارث آپارتمان را بپردازند، بلکه باید مالیات بر ارث سایر اموال را نیز پرداخت کنند. به عبارت دیگر، مطابق قانون سابق، وراث موظف هستند درصدهای ذکر شده را با توجه به ارزش تمام اموال، محاسبه کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید شخصی دو آپارتمان دارد که ارزش هر یک از آن‌ها، ۶۰۰ میلیون تومان است. از طرفی دیگر شخص فوت شده، مالک یک دستگاه اتوبوس بوده است که ارزش این اتوبوس، ۱۰۰ میلیون تومان، محاسبه می‌شود. در صورتی که وراث، قصد داشته باشند مالیات بر ارث آپارتمان را پرداخت کنند، علاوه بر این مالیات، باید مالیات بر سایر اموال را نیز پرداخت کنند. در مثال اخیر، اگر فرض کنیم که وراث، فرزندان شخص فوت شده هستند، در این صورت باید ۳۵ درصد از مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان را به دولت پرداخت کنند. در حقیقت، ابتدا ارزش همه اموال، محاسبه خواهد شد و سپس با توجه به درصدهای تعیین شده، مالیات بر ارث، از وراث، دریافت می‌شود.

قانون مالیات اصلاح شده در سال ۹۴

قانون اصلاح شده نیز تنها برای اموالی کاربرد دارد که مالک آن‌ها، بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده‌اند. بنابراین وراث این دسته از اشخاص، نمی‌توانند از درصدهایی که در قانون سابق ذکر شده است، استفاده کنند. بر خلاف متن قانون سابق، در اصلاحات سال ۹۴، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصدهای مشخصی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در صورتی که وراث طبقه اول، بخواهند مالیات بر ارث آپارتمان را پرداخت کنند، با توجه به درصد تعیین شده برای آپارتمان، این مالیات پرداخت خواهد شد و در نتیجه نیاز به محاسبه مالیات تمام اموال، وجود نخواهد داشت.

با توجه به مثالی که بیان شد، اگر فرزندان بخواهند با توجه به قانون اصلاح شده، مالیات بر ارث آپارتمان را پرداخت کنند، موظف هستند ۵/۷ درصد از ارزش آپارتمان را به دولت پرداخت کنند. در نتیجه اگر قیمت یک آپارتمان، ۳۰۰ میلیون تومان باشد، ۷/۵ درصد از ارزش آن، به عنوان مالیات، به دولت، تقدیم می‌شود.

درصدهای تعیین شده در قانون سابق برای مالیات بر ارث آپارتمان !

تعیین درصدهای مالیاتی در قانون سابق، با توجه به دو معیار، انجام می‌شود:

 1. ارزش اموال
 2. طبقات وراث

قانون گذار، در متن قانون سابق برای هر یک از طبقات وراث، درصد مشخصی را تعیین کرده است. البته نکته مهمی که وجود دارد، این است که قانون گذار، هر یک از درصدهای تعیین شده را با توجه به ارزش اموال، محاسبه می‌کند. بنابراین در این قسمت از نوشتار خود، میزان درصد هر یک از وراث را با توجه به مبالغ تعیین شده در متن قانون، بیان خواهیم کرد.

میزان مالیات بر ارث آپارتمان

طبقه اول وراث

محاسبه مالیات بر ارث، برای طبقه اول وراث، با در نظر گرفتن متن قانون سابق، از این طریق، انجام می‌شود:

 1. حداکثر ارزشی که برای اموال شخص فوت شده در نظر گرفته می‌شود، پنج میلیون تومان است: در این صورت، مالیاتی که باید توسط وراث پرداخت شود، ۵ درصد از ارزش کل اموال، خواهد بود.
 2. حداقل ارزش تعیین شده، پنج میلیون تومان و حداکثر ارزش، بیست میلیون تومان است: در صورتی که ارزش کل اموال، بین مقادیر اعلام شده باشد، میزان مالیاتی که وراث طبقه اول، موظف به پرداخت آن هستند، ۱۵ درصد خواهد بود.
 3. ارزشی که برای این اموال تعیین شده است، حداقل بیست میلیون و حداکثر پنجاه میلیون تومان است: میزان مالیاتی که وراث، موظف به پرداخت آن هستند، ۲۵ درصد از ارزش اموال است.
 4. مجموع ارزش اموال، بیش از پنجاه میلیون تومان باشد: اگر مبلغ یا ارزش تعیین شده برای همه اموال، بیش از مقدار ذکر شده باشد، وراث طبقه اول مکلف هستند ۳۵ درصد از این ارزش را به عنوان مالیات بر ارث، به دولت پرداخت کنند.

طبقه دوم وراث

همچنین قانون مالیات‌های مستقیم سابق، برای طبقه دوم وراث نیز درصدهای مشخصی را در نظر گرفته است که به هر یک از آن‌ها، اشاره می‌کنیم:

 1. ارزش همه اموال، تا سقف ۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود: در این صورت، وراث طبقه دوم، باید ۱۵ درصد از ارزش اموال را به دولت پرداخت کنند.
 2. اموال باقیمانده، ارزشی معادل ۵ تا ۲۰ میلیون تومان داشته باشد: اگر ارزش اموال شخص فوت شده، بین مقادیر اخیر قرار گیرد، کل مالیاتی که وراث باید به دولت پرداخت کنند، ۲۵ درصد خواهد بود.
 3. اموالی که از شخص فوت شده باقیمانده است، ارزشی معادل ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دارد: در این صورت نیز، وراث، ۳۵ درصد از ارزش اموال را به دولت پرداخت می‌کنند.
 4. اموال، بیش از ۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشند: در این صورت نیز میزان مالیاتی که وراث باید بپردازند، ۴۵ درصد خواهد بود.

طبقه سوم وراث

وراث طبقه سوم، موظف هستند با توجه به درصدهایی که در ادامه بیان می‌کنیم، مالیات بر ارث آپارتمان را پرداخت کنند:

 1. اموال، حداکثر ۵ میلیون تومان ارزش دارند که در این صورت، ۳۵ درصد از ارزش اموال، به عنوان مالیات بر ارث، دریافت خواهد شد.
 2. در خصوص اموالی که ارزشی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان داشته باشند، ۴۵ درصد مالیات بر ارث، تعیین شده است.
 3. برای اموالی که ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند، ۵۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است.
 4. برای اموال بیش از ۵۰ میلیون تومان، به میزان ۶۵ درصد، مالیات بر ارث، در نظر گرفته می‌شود.

درصدهای معین، در متن قانون اصلاح شده!

همانطور که گفتیم، قانون گذار در متن اصلاحات، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصد خاصی را در نظر گرفته است. مالیات بر ارث آپارتمان نیز، درصد مشخصی دارد و بهتر است وراث، قبل از مراجعه به سازمان مالیات، این درصدها را بررسی کنند. هر یک از طبقات وراث را بررسی می‌کنیم.

مالیات بر ارث آپارتمان برای وراث طبقه اول

اگر وراث طبقه اول، حضور داشته باشند، با توجه به اصلاحات سال ۹۴، موظف به پرداخت ۷/۵ درصد از ارزش معاملاتی آپارتمان هستند. بنابراین در هنگام محاسبه مالیات بر ارث آپارتمان ، نیازی به محاسبه مالیات سایر اموال، وجود نخواهد داشت.

مالیات بر ارث آپارتمان برای وراث طبقات دوم و سوم

مالیات تعیین شده برای وراث طبقه دوم، نسبت به آپارتمان شخص فوت شده، ۱۵ درصد از ارزش معاملاتی آن است. همچنین وراث طبقه سوم موظف هستند ۳۰ درصد از ارزش آپارتمان را در اسرع وقت، به دولت، پرداخت کنند.

آیا تمام طبقات ملزم به پرداخت مالیات بر ارث آپارتمان هستند؟

بدیهی است الزامی به پرداخت مالیات توسط تمام طبقات وراث، وجود ندارد. در حقیقت، اگر وراث طبقه اول، حضور داشته باشند، پرداخت مالیات بر ارث آپارتمان به عهده ایشان خواهد بود و نوبت به طبقه دوم نخواهد رسید. همین نکته نسبت به وراث حاضر در طبقات دوم و سوم نیز حاکم است. برای اطلاع بیشتر از طبقات مختلف وراث، می‌توانید مبحث ترتیب تقسیم ماترک را مطالعه کنید.

توصیه ما

اعظای تیم حقوقی دادآزما در تلاش هستند تا بهترین خدمات را در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی ، به کاربران خود ارائه دهند. با حضور وکیل مالیات بر ارث و اطلاع او از کلیه مباحث، می‌توانید پاسخ سوالات حقوقی خود را به آسانی به دست آورید و با هزینه بسیار پایین، از مشاوره و همکاری یک متخصص حقوقی بهره مند شوید. برای استفاده از خدمات مشاوره، بر روی لینک مربوط به آن بزنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *