قرارداد صلح نامه سهم الارث

قرارداد صلح نامه سهم الارث از جمله عقودی است که ورثه با استفاده از آن، می‌توانند اموال شخص فوت را بین خود تقسیم کنند. تقسیم ارث ، زمانی انجام می‌شود که ورثه، دیون متعلق به اموال شخص فوت شده را پرداخت کنند. این دیون، از اموال شخص فوت شده مطالبه می‌شود و در نتیجه اگر مالی برای پرداخت دین وجود نداشته باشد، ورثه موظف به پرداخت دیون نیستند.

نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث در دسته انواع صلح نامه سهم الارث قرار می‌گیرد. این قرارداد، نوعی عقد صلح است و در نتیجه شرایط قانونی حاکم بر عقد صلح، نسبت به عقد موضوع این نوشتار نیز حاکمیت دارد. در مطلب امروز، این عقد کاربردی را بررسی می‌کنیم. البته توجه داشته باشید که موضوع نمونه قرارداد صلح نامه ارث ، تقسیم اموال یا انتقال آن‌ها بعد از فوت متوفی است. بنابراین برای تقسیم اموال قبل از وفات، می‌توانید بر روی تقسیم ارث قبل از فوت بزنید.

نمونه قرارداد صلح نامه ارث

برای تقسیم اموال شخص فوت شده، ضروری است که وراث، گواهی حصر ورثه را از شورای حل اختلاف دریافت کنند. در این گواهی مشخصات هر یک از وراث تعیین شده است. در حقیقت اگر ورثه قصد تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه ارث را داشته باشند، باید کلیه وراث تعیین شده در این متن قانونی، برای امضای آن اقدام کنند.

اشاره کردیم که عقد موضوع این نوشتار، برای بعد از فوت کاربرد دارد. در واقع تا قبل از فوت، هنوز ارثی به وجود نیامده است تا بین ورثه تقسیم شود و در نتیجه هر گونه انتقال نیز به صورت مستقیم و توسط مالک انجام خواهد شد. بنابراین کاربرد این عقد به شرح زیر خواهد بود:

 1. ورثه می‌توانند با استفاده از آن، اموال را بین خود تقسیم کنند.
 2. با تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث ، می‌توان برای انتقال سهم قانونی به سایر اشخاص اقدام کرد.

قوانین حاکم بر نمونه قرارداد صلح نامه ارث

قوانین متعددی در تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه ارث نقش دارند. با این وجود، دو متن قانونی وجود دارند که به حقوق و میزان سهم هر یک از ورثه اشاره می‌کنند. این دو قانون، به شرح زیر هستند:

 1. قانون مدنی
 2. قانون امور حسبی

قانون مدنی، ساختار نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث را بررسی کرده است. در این قانون به نکات متعددی اشاره می‌شود، به عنوان مثال مشاهده می‌کنیم که قانون گذار توافقات طرفین را محترم دانسته است. از سوی دیگر وراث را موظف دانسته است تا شرایط عمومی حاکم بر عقود را رعایت کنند. این شرایط در متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است که در ادامه نوشتار خود، به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

شرایط حاکم بر نمونه قرارداد صلح نامه ارث

مهم‌ترین این شرایط به شرح زیر هستند:

 1. قصد
 2. رضا
 3. اهلیت

قصد تنظیم قرارداد صلح نامه ارث

منظور از قصد، اراده باطنی برای تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه ارث است. بنابراین اظهار اراده در شرایط مستی، در حال خواب آلودگی و غیره قانونی نخواهد بود. به عبارت دیگر در فرض عدم وجود قصد انشا، عقد تنظیم شده باطل خواهد بود. به همین دلیل است که قانون مدنی در ماده ۱۹۱ اشاره می‌کند: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن بر چیزی که دلالت بر قصد کند.» به نظر می‌رسد در حال حاضر، امضای عقد و اثر انگشت بر روی آن، می‌تواند نشان دهنده قصد وارث باشد.

رضا

رضایت نفسانی به تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث شرط دیگری است که باید به آن توجه شود. رضایت به معنای تصمیم خود شخص به تنظیم عقد است. شخص امضا کننده نباید تحت تاثیر فشار یا تهدید سایر اشخاص قرار گیرد. در این صورت، به دلیل مخدوش بودن رضا، عقد تنظیم شده غیر نافذ خواهد بود. البته در مبحث اکراه، این مساله را بررسی می‌کنیم.

اهلیت

منظور از اهلیت، شایستگی شخص برای تصرف در حقوق و اموال است. بلوغ، عقل و رشادت، سه عاملی هستند که در صورت وجود آن‌ها، شخص می‌تواند برای تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث اقدام کند. به عبارت دیگر، اگر در بین ورثه، محجورین حضور داشته باشند، تقسیم اموال، زیر نظر مراجع قضایی و با حضور ولی یا قیم انجام می‌شود.

نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث

نکات مهم تنظیم عقد

با در نظر گرفتن مباحثی که بیان کردیم، در این قسمت از مطلب خود، مهم‌ترین نکاتی که به نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث اختصاص دارند را بررسی می‌کنیم.

اشتباه

اشتباه ممکن است در شخص یا طرف مصالحه محقق شود. فرض کنید در هنگام تنظیم نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث ، مشخصات شخصی بیان شده باشد که وارث نیست و ورثه گمان می‌کرده‌اند که او نیز در دسته وراث قرار می‌گیرد. با توجه به اشتباه در شخص، عقد تنظیم شده باطل خواهد بود.

همچنین در فرض اشتباه در موضوع مصالحه، همین حکم نسبت به عقد تنظیم شده جاری خواهد شد. بنابراین اگر مال دیگری به وارث تعلق گیرد یا موضوع نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث ، مورد توافق ورثه قرار نگرفته باشد، به دلیل اشتباه در موضوع، عقد تنظیم شده باطل خواهد بود.

اکراه

منظور از اکراه، اجبار شخص به انجام اقدام خاصی است. فرض کنید یکی از وراث حاضر نیست که اموال شخص فوت شده، بین خود او و سایر ورثه تقسیم شود. در چنین شرایطی، راه قانونی برای ورثه شخص فوت شده وجود دارد. با این وجود، ممکن است وارث اشاره شده، نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید شود و در نتیجه نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث را امضا کند.

در این صورت به دلیل مخدوش شدن رضای او و امضای قرارداد با اکراه، عقد تنظیم شده غیر نافذ خواهد بود. به عبارت دیگر، این عقد زمانی اثر حقوقی خواهد داشت که وارث موضوع تهدید، اجرای آن را اجازه دهد. توجه داشته باشید که برای تحقق اکراه، وجود شروط زیر ضروری است:

 1. اقدامی که انجام شده است باید یک اقدام غیر قانونی باشد.
 2. عمل انجام شده باید شخص تهدید شونده و اشخاص متعارف مانند او را تحت تاثیر قرار دهد.
 3. اکراه شونده باید از دفاع در مقابل شخص تهدید کننده، ناتوان باشد.
 4. شخصی که تهدید می‌کند، باید قدرت بر انجام آن را داشته باشد.

تدلیس

منظور از تدلیس، فریب دادن شخص مقابل است. این مساله به خصوص زمانی محقق می‌شود که ورثه، قصد تقسیم اموال را دارند. به هر حال در صورتی که این اختیار قانونی در متن عقد وجود داشته باشد، شخص فریب خورده می‌تواند عقد تنظیم شده را فسخ کند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید تنظیم اختصاصی نمونه قرارداد صلح نامه سهم الارث خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست و مشاوره تنظیم عقد، بر روی تنظیم اوراق قضایی بزنید. همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای مرجع تخصصی ارث (دادازما) بهره مند شوید. برای استفاده از این خدمات، بر روی مشاوره حقوقی تلفنی بزنید.

عقود مورد نیاز شما

در این قسمت از مطلب خود به عقودی اشاره می‌کنیم که با گذشت زمان، مورد استفاده کاربران متعدد دادازما قرار گرفته است. بنابراین ابتدا توضیحات مربوط به هر عقد را مطالعه و سپس با توجه به نیاز خود، عقدی که مناسب شما است را دریافت کنید.

اگر قصد دارید قبل از فوت مورث، برای تقسیم اموال او اقدام کنید، بر روی عکس زیر بزنید. طرفین این عقد، شخص مورث به عنوان مالک و هر یک از ورثه او هستند و شخص مورث می‌تواند به هر میزان که تمایل دارد، اموال را به هر یک از وراث انتقال دهد.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

در صورتی که فرآیند انحصار وراثت انجام شده است و تصمیم دارید برای تقسیم اموال شخص فوت شده اقدام کنید، سند زیر را دریافت کنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

در نهایت، اگر تصمیم دارید برای انتقال سهم الارث خود به سایر اشخاص اقدام کنید، بر روی عکس زیر بزنید و عقد مناسب خود را دریافت کنید. انتقال سهم الارث ممکن است با دریافت وجه یا بدون دریافت آن انجام شود.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *