مالیات بر ارث پول بانک

مالیات بر ارث پول بانک از جمله مالیات‌های قانونی است که وراث، بعد از فوت شخص، آن را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌کنند. در کنار سایر اموالی که از متوفی باقی می‌ماند، گاهی اوقات شاهد هستیم که سرمایه شخص فوت شده، توسط او، به بانک واگذاری شده است. در حقیقت، بعد از فوت شخص، بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری، تا قبل از پرداخت مالیات بر ارث پول بانک ، حساب‌های شخص متوفی را مسدود می‌کنند. به همین دلیل، معمولا وراثی که مشمول قانون اصلاح شده هستند، ابتدا برای پرداخت این مالیات اقدام می‌کنند و سپس تکلیف مالیات بر ارث سایر اموال را مشخص خواهند کرد.

امروزه، میزان مالیات بر ارث پول در بانک با در نظر گرفتن دو متن قانونی محاسبه می‌شود. در واقع قانونی که در سال ۱۳۶۶، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، صرفا برای متوفیانی کاربرد دارد که قبل از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده‌اند. بنابراین وراثی که مورث آن‌ها بعد از تاریخ مذکور فوت کرده باشد، موظف هستند میزان مالیات بر ارث را با در نظر گرفتن قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴، به دولت پرداخت کنند.

مالیات بر ارث پول بانک در قوانین مالیاتی!

تا قبل از تنظیم و تصویب اصلاحات قانونی در سال ۱۳۹۴، مقررات مالیاتی مصوب سال ۱۳۶۶، نسبت به اموال همه متوفیان حکمفرما بود. همانطور که بیان کردیم، با تصویب قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴، مالیات بر ارث پول در بانک با در نظر گرفتن معیارهای متفاوتی محاسبه شد. هر یک از این معیارها را در دو عنوان جداگانه و با بررسی متون قانونی اشاره شده، بیان خواهیم کرد.

مالیات بر ارث پول بانک در قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶!

در این قانون، دو معیار بیش از هر چیز در اولویت قرار دارد. میزان مالیات بر ارث پول بانک نیز با در نظر گرفتن این معیارها، محاسبه و پرداخت خواهد شد:

 1. در قانون سابق، ارزش تمام اموال شخص فوت شده، محاسبه می‌شود. سپس مالیات بر ارث، با در نظر گرفتن درصدهای تعیین شده، از ارزش اموال فوق، کسر خواهد شد.
 2. معیار دیگری که در متن قانون سابق، مورد توجه قرار گرفته است، طبقات هر یک از وراث است. در واقع میزان درصدها، با در نظر گرفتن هر یک از طبقات وراث و همچنین ارزش اموال، متفاوت خواهد بود. در نتیجه ممکن است میزان مالیاتی که برای وراث طبقه اول متوفی، محاسبه می‌شود، نسبت به مالیاتی که برای وراث طبقات دوم و سوم تعیین خواهد شد، کمتر باشد.

با در نظر گرفتن معیار اول، می‌توان چنین برداشت کرد که اصولا قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶، درصد خاصی را به عنوان مالیات بر ارث پول بانک ، برای وراث شخص متوفی در نظر نگرفته است. در واقع رویکردی که قانون گذار، در متن قانون سابق در نظر گرفته است، کلی است و در نتیجه نسبت به هر یک از اموال، درصد جداگانه‌ای برای محاسبه مالیات وجود ندارد.

همچنین مطابق قانون سابق، وراث موظف هستند مالیات بر ارث پول بانک و سایر اموال شخص فوت شده را حداکثر تا شش ماه بعد از فوت، به دولت پرداخت کنند. در صورتی که ورثه، به مهلت زمانی مربوطه، توجهی نداشته باشند، جریمه مالیات بر ارث برای آن‌ها تعیین می‌شود.

مالیات بر ارث پول بانک در قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴!

بعد از تصویب اصلاحات قانونی در تیر ماه سال ۱۳۹۴، رویکرد قانونگذار، از کلی به جزئی تغییر کرد. در واقع مطابق این قانون، میزان مالیات بر ارث با در نظر گرفتن دو معیار، محاسبه می‌شود:

 1. در این قانون، تعیین ارزش معاملاتی هر یک از اموال، در محاسبه میزان مالیات بر ارث موثر است. همچنین مالیات بر ارث پول در بانک نیز با در نظر گرفتن میزان سرمایه موجود در بانک، محاسبه خواهد شد.
 2. مانند قانون سابق، برای هر یک از طبقات وراث، درصد خاصی به عنوان مالیات بر ارث، تعیین شده است. بنابراین میزان مالیات، با توجه به اینکه هر یک از ورثه، در کدام یک از طبقات موضوع ماده ۸۶۲ قانون مدنی قرار می‌گیرند، متفاوت است.

مالیات بر ارث پول در بانک

نکات مهم مربوط به این قانون!

توجه به این نکته ضروری است که قانون گذار، در متن قانون اصلاح شده، نسبت به مالیات بر ارث پول بانک ، درصد جداگانه را در نظر گرفته است. در نتیجه برای پرداخت این مالیات، وراث موظف نیستند ارزش سایر اموال شخص متوفی را محاسبه کنند.

علاوه بر این با در نظر گرفتن ویژگی هر یک از قوانین مالیاتی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصولا وراث مشمول قانون سابق، موظف هستند مالیات بر ارث تمام اموال را در زمانی مشخص، به دولت پرداخت کنند. در غیر این صورت، امکان انتقال یا تملک اموال، توسط آن‌ها وجود نخواهد داشت. این در حالی است که قانون گذار، در متن قانون اصلاح شده، به وراث اجازه داده است که پرداخت مالیات بر ارث هر یک از اموال را تا زمانی که قصد دارند آن‌ها را بین خود تقسیم کنند یا به سایر اشخاص انتقال دهند، به تاخیر بیندازند.

بنابراین مطابق این قانون، امکان پرداخت مالیات بر ارث پول بانک به صورت جدا از سایر اموال و همچنین در زمان مد نظر وراث، وجود خواهد داشت. البته در نظر داشته باشید که تقدیم اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا یک سال بعد از فوت شخص، الزامی خواهد بود.

به این نکته نیز توجه داشته باشید که اگر وراث، در زمان ذکر شده، مالیات بر ارث اموال را به دولت پرداخت نکنند، نمی‌توانند از مزایایی که در ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است، بهره مند شوند.

میزان مالیات بر ارث پول در بانک با توجه به قوانین مالیاتی!

در ادامه هر یک از قوانین مالیاتی و میزان درصدی را که برای هر یک از اموال، در نظر گرفته می‌شود، بررسی می‌کنیم.

قانون سابق!

همانطور که بیان کردیم، مالیات بر ارث پول بانک در کنار مالیات بر ارث سایر اموال محاسبه خواهد شد. بنابراین در این قانون، درصد خاصی برای این مالیات، مشاهده نمی‌شود. با این وجود، قانون گذار، معین کرده است که وراث مشمول این قانون، تنها موظف هستند ۲۰ درصد از میزان سرمایه موجود در موسسات مالی و اعتباری را به دولت پرداخت کنند. بنابراین ۸۰ درصد از پول بانک، مشمول معافعیت مالیات ارث خواهد بود.

میزان درصدهایی که به عنوان مالیات، برای اموال شخص فوت شده تعیین می‌شود، به شرح زیر است:

 1. اموالی که حداکثر ۵ میلیون تومان ارزش دارند: طبقه اول: ۵ درصد، طبقه دوم: ۱۵ درصد، طبقه سوم: ۳۵ درصد
 2. اموالی که حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان ارزش دارند: طبقه اول: ۱۵ درصد، طبقه دوم: ۲۵ درصد، طبقه سوم: ۴۵ درصد
 3. اموالی که حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند: طبقه اول: ۲۵ درصد، طبقه دوم: ۳۵ درصد، طبقه سوم: ۵۵ درصد
 4. اموالی که مازاد بر ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند: طبقه اول: ۳۵ درصد، طبقه دوم: ۴۵ درصد، طبقه سوم: ۶۵ درصد

قانون اصلاح شده!

در قانون اصلاح شده، برای مالیات بر ارث پول در بانک ، معافیتی تعیین نشده است. بنابراین وراث موظف هستند این مالیات را با در نظر گرفتن کل سرمایه موجود در بانک، به دولت پرداخت کنند. میزان مالیات با توجه به متن قانون، به شرح زیر است:

 1. وراث طبقه اول: ۳ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۶ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۱۲ درصد

اسنادی که به آن‌ها نیاز خواهید داشت!

تیم حقوقی ما به عنوان مرجع متخصص در زمینه ارث، اسنادی را تنظیم کرده است که وراث می‌توانند با استفاده از آن‌ها، اهداف حقوقی خود را تحقق بخشند. کافی است توضیح مربوط به هر یک از این اسناد را مطالعه و سپس عقد مناسب خود را با زدن بر روی آیکون اختصاص داده شده به آن دریافت کنید.

ممکن است تصمیم داشته باشید، اموال خود را با توجه به آنچه مد نظر دارید، بین وراث تقسیم کنید. تعیین میزان سهم وراث، بعد از فوت، با در نظر گرفتن متن قانون انجام خواهد شد. با این وجود، در این روش، شما مختار هستید که سهم هر یک از فرزندان را با توجه به آنچه مصلحت است، تعیین کنید. برای دریافت سند اختصاصی، بر روی عکس زیر بزنید.

بدیهی است که وراث بعد از وفات، تصمیم می‌گیرند که اموال متوفی را بین خود تقسیم و سهم قانونی را دریافت کنند. در این صورت، استفاده از سند تقسیم، می‌تواند تحقق این هدف را برای ورثه به همراه داشته باشد. با زدن بر روی عکس زیر، این سند را دریافت کنید.

در نهایت ورثه می‌توانند در خصوص سهم الارثی که به آن‌ها تعلق گرفته است، تصمیم گیری کنند. ممکن است بخواهند این سهم را برای خود نگه دارند یا آن را به وراث دیگر انتقال دهند. در حالت دوم، استفاده از سند زیر به آن‌ها توصیه می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *